[rev_slider alias=”form”]

Ett tryggt val!

Underhåll av gafflar

Booforge Steel är en världsledande leverantör av stora lyftgafflar för gaffeltruckar. Verksamheten i Karlskoga, Sverige, har över 350 års tradition och är ett företag med höga, stolta interna kvalitetskrav.

Kombinationen hög materialkvalitet och kompetens – samt en noggrann produktionsprocess i enlighet med ISO 2330 och ISO 3834 – gör att varje gaffel som lämnar oss har prestanda i absolut världsklass. Därför är vi övertygade om att produkterna kommer att infria dina höga förväntningar.

Checklista daglig tillsyn

Daglig inspektion ger en bra bild av gafflarnas skick och skapar förutsättningar för hög säkerhet. Truckföraren rekommenderas genomföra följande varje dag:

 • Visuell kontroll av eventuella ytsprickor, framförallt i innerradien.
 • Visuell kontroll av upphängningsanordning (smörjning av rullar etc.).
 • Visuell kontroll av gaffelbladens form.

Viktigt att tänka på!

Värdet av det gods som dagligen hanteras av truckar med lyftgafflar uppgår till enorma belopp. Vanligen sker hanteringen i arbetsmiljöer med människor. Med andra ord ska lyftgafflar i drift betraktas som säkerhetsprodukter och behandlas därefter.

Gafflar är lyftdon. Utan dem är en lyfttruck ingen lyfttruck. Att sköta lyftgafflarna regelbundet är viktigt då kvaliteten och i förlängningen truckens produktivitet är beroende av det.

Korrekt användning – inom ramen för angiven prestanda – är också viktigt. Här nedan finns närmare rekommendationer för hur våra lyftgafflar bör användas och skötas. Tveka inte att kontakta Booforge Steel för konsultation.

Rätt användning ger bättre ekonomi och säkerhet

Genom att ta hänsyn till enkla råd och instruktioner minimeras slitaget på utrustningen och riskerna för olyckor. Några enkla anvisningar att följa:

 1. Lyft alltid lasten med båda gafflarna – aldrig med bara ena gaffeln (inte ens delar av lasten)!
 2. Förebygg risken att last faller ned på gafflarna!
 3. Se till att gafflarna är fastlåsta enligt gaffelvagnens design! Annars kan gafflarna glida av, brytas sönder eller infästningarna skadas.
 4. Ta hänsyn till angiven kapacitet och tyngdpunkt! Det är direkt olämpligt och farligt att lyfta last som tenderar att få lyftfordonet att tippa.
 5. Lyft inte last med gaffelspetsen! Risk för böjning av spetsen.
 6. Undvik sidokrafter som belastar gaffeln på ett onormalt sätt.
 7. Grundregeln är att lyftgafflar med längre blad ska ha en större tvärsnittsarea. Risk för tidig utmattningsskada samt alltför stor neråtböjning annars. Fråga oss gärna om gafflar med annan design.
 8. Utsätt aldrig lyftgafflarna för stora negativa krafter underifrån! Det finns risk att de bryts av.
A
F
D
H

Skötselråd för lång livslängd

Säkra, välskötta lyftgafflar innebär ökad produktivitet. Regelbundna inspektioner och förebyggande skötsel håller utrustningen i trim – och minimerar risken för störningar eller avbrott i driften.

 • Se till att inspektion av lyftgafflar görs enligt standarden ISO 5057:
  – daglig översyn av gafflar och fästen.
  – minst var 12:e månad eller efter högst 500 timmars drift görs en utförlig inspektion. Vid tuffa förhållanden, exempelvis användning i flerskift, bör inspektioner ske med tätare intervall.
 • Den årliga/500 h-inspektionen ska genomföras omsorgsfullt av speciellt utbildad personal. Booforge Steel erbjuder utbildning i hur sådan inspektion utförs.
 • Den dagliga kontrollen ska utföras av förare eller liknande personal.
 • Inspektera alltid gafflar parvis – inte bara den ena! Ofta är båda gafflarna skadade, åtminstone är risken stor att den andra gaffeln har samma skada.
 • Vid defekter ska båda gafflarna tas ur drift och skickas till tillverkaren för närmare kontroll eller reparation – även om skada upptäckts enbart på den ena i ett gaffelpar. Motsvarande gäller vid byte av gaffel – båda ska bytas ut.
 • Utför aldrig egna modifieringar på lyftgafflar!
 • Slitna gafflar får inte svetsas (ISO 5057).
 • Svetsning eller annan värmebehandling av gafflar kan förändra materialets struktur och därmed orsaka brott på gafflar.
 • Borrning i gafflar kan försvaga tvärsnittsarean och medföra sprickbildning eller brott.
 • Kontrollera regelbundet slitaget på gafflarna. Vid reducering med 10 procent av ursprunglig tjocklek ska gafflarna bytas ut (ISO 5057). 10 procents slitage av en gaffel innebär en reducering av lyftkapaciteten med ca 20 procent.

Reparation utförs av tillverkaren

Lyftgafflar som behöver och kan repareras ska skickas till tillverkaren, Booforge Steel. Reparera exempelvis inte böjda gafflar på egen hand. Produkterna är tillverkade efter noggranna beräkningar för att få de rätta egenskaperna och den rätta kvaliteten. Att reparera gafflar kräver bland annat grundlig materialkunskap – och den finns hos tillverkaren.